Convocades set places d’higienista dental per concurs de mèrits a l’ICS

La Generalitat resol convocar set places públiques d’higienista dental segons disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per reduir la temporalitat en l’ocupació pública a l’Institut Català de la Salut. Concretament, en el cas de les higienistes dentals, la convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits d’aquelles places que, complint els requisits establerts en l’article 2.1 de l’esmentada Llei, s’haguessin ocupat amb caràcter temporal i ininterrompudament amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.

Els requisits generals per poder presentar-s’hi són tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea; tenir complerts els setze anys; tenir el títol oficial de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en higiene bucodental; posseir els nivells corresponents de coneixements de català (B2 o superior) i el castellà (només per a no nacionals); no tenir la condició de personal estatutari fix a l’ICS; i emplenar la sol·licitud de participació.

No hi ha temari perquè es tracta d’un concurs de mèrits, no una prova d’oposició.

La presentació per part del candidat a aquest procés tindrà associada una taxa general de 32,15 € o de 20,10 € o 12,05 € en funció de la bonificació que es pugui al·legar.

Les sol·licituds de participació s’hauran d’adreçar a l’Institut Català de la Salut i s’han de presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). És a dir, fins al 30 de gener de 2023.

Trobareu més informació aquí:

RESOLUCIÓ SLT/4154/2022, de 27 de desembre, de convocatòria dels processos selectius d’estabilització mitjançant els sistemes de concurs de mèrits i de concurs oposició, i del procés ordinari (taxes de reposició) pel sistema de concurs oposició, per proveir places bàsiques de l’Institut Català de la Salut (codi identificació convocatòria 100)