Les funcions de l’higienista dental

A grans trets, l’higienista dental és el titulat de formació professional de grau superior que té com a atribucions, en el camp de promoció de la salut i l’educació sanitària bucodental, la recollida de dades, la realització d’exàmens de salut, el consell de mesures higièniques i preventives, individuals i col·lectives, i la col·laboració en estudis epidemiològics.

FUNCIONS

REIAL DECRET 1594/1994 (BOE Núm. 215 de 8 de setembre de 1994)

La Llei 10 / 1986, de 17 de març (RCL 1986, 862) va regular en el seu moment la matèria de salut dental a tota la població mitjançant la formació d’un grup de professionals més ampli i diferenciat. A aquesta finalitat, el present Reial Decret regula la professió de l’higienista dental en els següents articles:

Article 10

 1. L’higienista dental és el titulat de formació professional de grau superior que té com a atribucions, en el camp de promoció de la salut i l’educació sanitària bucodental, la recollida de dades, la realització d’exàmens de salut, el consell de mesures higièniques i preventives, individuals i col·lectives, i la col·laboració en estudis epidemiològics.
   
 2. Els higienistes dentals podran, també, i com a ajudants i col·laboradors dels facultatius mèdics i odontòlegs, realitzar les funcions tecnicoassistencials que es determinin a l’article 11.2.

Article 11

 1. En matèria de salut pública, els higienistes dentals podran desenvolupar les següents funcions:
  1. Recollir dades referents a l’estat de la cavitat oral per a la seva utilització clínica o epidemiològica.
  2. Practicar l’educació sanitària de forma individual o col·lectiva, instruint sobre la higiene bucodental i les mesures de control dietètic necessàries per a la prevenció de processos patològics bucodentals.
  3. Controlar les mesures de prevenció que els pacients realitzin.
  4. Realitzar exàmens de salut bucodental de la comunitat.
    
 2. En matèria tecnicoassistencial, els higienistes dentals podran desenvolupar les següents funcions:
  1. Aplicar fluorurs tòpics en les seves diferents formes.
  2. Col·locar i retirar fils retractors.
  3. Col·locar segelladors de fissures amb tècniques no invasores.
  4. Realitzar el poliment d’obturacions eliminant els seus eventuals excessos.
  5. Col·locar i retirar el dic de goma.
  6. Eliminar càlculs i tincions dentals i realitzar desincrustacions i poliments.
    
 3. Els higienistes dentals desenvoluparan les funcions assenyalades en el número anterior com a ajudants i col·laboradors dels facultatius mèdics i odontòlegs, excloent de les seves funcions la prescripció de pròtesis o tractaments, la dosificació de medicaments, l’extensió de receptes, l’aplicació d’anestèsics i la realització de procediments operatoris o restauradors.