Política de privacitat

Dades del propietari de la web

Raó social COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC)
NIF Q0802422F
Adreça postal C. ROSSELLÓ 35, LOCAL. 08035 BARCELONA
Adreça electrònica info@cohidec.cat
Telèfon 934101031
Registre d’associació Inscrita al Registre de col·legis professionals del Departament de Justícia, Drets i Memòria.
Objecte principal COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) amb NIF Q0802422F i domicili al Carrer de Rosselló 35, local 08035 Barcelona, ​​i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que COHIDEC té previst fer:

TRACTAMENTS REALITZATS  
Gestió de la pàgina web Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: No se’n preveuen.
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.
Formulari web Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.
Gestió del compliment normatiu Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.
Accions Comercials Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.
Gestió del registre de socis Finalitat: Registre i gestió de la inscripció com a soci.
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada, excepte obligació legal.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.
Gestió de les inscripcions Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions.
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada.
Base legítima: El consentiment de l’interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No se’n preveuen.
Elaboracions de perfils: No se’n preveuen.

A la vegada, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les dades concretes, de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, dins el termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC).

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els requisits següents:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça C. ROSSELLÓ 35 08029, BARCELONA (a l’atenció del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) o bé a través del correu electrònic info@cohidec.cat.
 • L’escrit enviat pel titular de les dades haurà de complir els requisits legals següents:
 • Presentació d’un escrit a l’adreça C. ROSSELLÓ 35 08029, BARCELONA a l’atenció del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) o bé mitjançant el correu electrònic a info@cohidec.cat.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

[Darrera actualització: 28 de setembre de 2023]