COHIDEC

Què és el COHIDEC?

La creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya ha estat una reivindicació històrica del que va ser l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIADEC), que des de la seva fundació, fa més de trenta anys, va treballar per a la millora de la professió.

La primera vegada que l’AHIADEC va presentar al Departament de Justícia la sol·licitud de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya va ser l’any 2001. Però sense saber exactament el motiu, finalment, la sol·licitud va decaure per finiment de la legislatura.

No obstant això, la perseverança de l’AHIADEC va aconseguir modificar la Llei 7/2006 i afegir una disposició addicional que permetia instar la creació d’un col·legi professional als professionals que exerceixen professions sanitàries reconegudes expressament per la llei, titulades i regulades amb la possibilitat de restar exempts del requisit de títol universitari.

Com a resultat d’aquesta modificació, l’AHIADEC va presentar de nou la proposta de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya el 2020. Tres anys després, el govern va aprovar i publicar, definitivament, el Decret 47/2023, de 14 de març, de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya que es va publicar al DOGC de 16 de març de 2023. L’1 de juliol es constituïa oficialment el Col·legi amb l’aprovació de l’Assemblea Constituent.

El Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya (COHIDEC) és una corporació de dret públic, de caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per a l’acompliment dels seus fins, que es configura com una instància de gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici de la professió sanitària d’higienista bucodental i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l’administració d’aquests interessos, sens perjudici que el Col·legi pugui exercir activitats i prestar serveis a les persones col·legiades en règim de dret privat.

👉 Col·legia’t!