Condicions Generals de Contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.cohidec.cat és propietat del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) amb NIF Q0802422F i adreça fiscal a Carrer Rosselló 35, local, 08029, Barcelona.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran fer-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC)es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dins el termini i en la forma escaient.

L’objecte de la pàgina web és: Contractació de formació.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per accedir als llocs web del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) i la contractació per mitjà d’aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres serveis, podeu adreçar-vos a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa els usuaris que les dades personals demanades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades al sistema de tractament titularitat del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), amb la finalitat de tramitar les accions esmentades per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.

Us informem que la base legal del tractament de les vostres dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la vostra petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@cohidec.cat. Podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) podrà cedir les dades d’inscripció, a altres societats científiques, col·legis i/o associacions professionals, del sector odontològic que organitzin i/o col·laborin amb la realització d’algun curs, per poder gestionar les inscripcions i els certificats corresponents.

A la vegada, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Durant el procés de contractació s’haurà d’identificar amb les vostres dades personals. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat al formulari com a usuari, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea d’usuari. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, aquest només és un apartat de consulta, però se’n permet la gestió, i l’usuari podrà eliminar aquells registres que consideri i no necessiti visualitzar.

Finalitzat el procés de contractació, l’usuari rebrà una confirmació per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de contractació l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) al telèfon d’atenció al client 933210744 o mitjançant el correu electrònic secretaria@cohidec.cat.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i/o català.

Prèviament a la prestació del servei, l’usuari rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

Un cop prestat el servei, el client rebrà la corresponent factura o rebut de compra si ho sol·licita a secretaria@cohidec.cat.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials d’aquests.

En cas d’un servei en oferta, sempre s’indicarà, juntament amb les característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) ofereix informació sobre tots els seus serveis, característiques i preus. Tot i això, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) disposa d’un servei d’atenció al client, mitjançant el telèfon 934362990 o mitjançant el correu electrònic secretaria@cohidec.cat on podeu adreçar la reclamació corresponent en cas disconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu en Euros i no inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Formes de pagament

L’usuari per formalitzar la inscripció haurà d’abonar l’import del servei indicat, depenent del tipus de registre efectuat (soci, no soci o estudiant). Durant el procés de contractació haureu d’indicar la vostra elecció:

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD o BIZUM

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la vostra targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC).

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD o BIZUM se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que l’import del servei també pot ser abonat a la seu.

Transferència bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC).

És molt important que en realitzar la transferència, indiqui a l’assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i faci la transferència dins dels tres dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder-la validar.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per correu electrònic a secretaria@cohidec.cat. Però en qualsevol cas, la comanda no es considerarà efectiva fins que administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s’ha de fer a EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no fos així, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) podria aturar la inscripció per no abonar la quantitat íntegra del curs.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

Efectiu

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) ofereix la possibilitat de pagar en efectiu el servei contractat a la seu.

Execució del servei

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que no s’accepten inscripcions per via telefònica.

Les places seran limitades en funció de la tipologia dels cursos i de l’aula de realització. Un cop ocupades totes les places disponibles, no s’acceptaran més inscripcions.

Les inscripcions es realitzaran per ordre de pagament, i/o inscripció. En cas que les sol·licituds superin el nombre de places, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) podrà iniciar una llista d’espera per cobrir les possibles baixes.

Els estudiants no precol·legiats podran beneficiar-se del descompte corresponent, adjuntant a la inscripció un certificat escolar que acrediti, els estudis oficials del grau superior en higiene bucodental.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que en cas que la formació estigui acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, per a l’obtenció dels crèdits de formació continuada, únicament els assistents amb el títol oficial es podran presentar a l’examen d’avaluació i, en cas de superar-lo, obtenir els crèdits corresponents.

La disponibilitat de serveis oferts pel COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de trenta dies, podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables pel COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) dins aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

Expedició de certificat

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que el/s certificat/s es realitzaran a nom de la persona que s’hagi inscrit al curs. En cas d’error tipogràfic atribuït al COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), es farà un duplicat, durant els set dies posteriors a la finalització del servei.

No es faran duplicats de certificats als serveis ja vençuts.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) no guardarà els certificats que superin els tres mesos des de la finalització del servei.

Promocions

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que els col·legiats que hagin perdut la condició de persona col·legiada no es podran beneficiar de descomptes ni ofertes ni promocions dirigides als col·legiats.

Cancel·lació del servei

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que, la cancel·lació realitzada per part d’un usuari cinc dies abans de l’inici del servei, implicarà la pèrdua del 50% de l’import del servei. En canvi, si la cancel·lació es produeix a quatre dies abans de l’inici del servei, la pèrdua del import del servei serà del 100%.

Serveis gratuïts per a col·legiats / des

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) informa que els col·legiats que s’hagin inscrit a un servei gratuït i al qual, finalment, no hi hagin assistit ni tampoc hagin avisat que no hi podrien assistir, hauran de pagar el següent servei gratuït a preu de no col·legiat.

En relació amb els congressos i simposis organitzats pel COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC), s’aplicaran les mateixes condicions indicades en el paràgraf anterior.

Les inscripcions es faran rigorosament per de pagament. Esgotades les places disponibles, no s’acceptaran més inscripcions.

Dret de desistiment

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l’abonament de l’import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, amb relació a la fi del contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es farà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’informi del contrari.

El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de catorze dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

Reclamació

Si el client vol presentar una reclamació, ho prodrà fer a la seu del COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) situada al carrer de Rosselló 35, local, 08029, Barcelona o enviant un correu electrònic a secretaria@cohidec.cat.

Jurisdicció

Així mateix, el COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. El COL·LEGI D’HIGIENISTES DENTALS DE CATALUNYA (COHIDEC) té el domicili a Barcelona, ​​Espanya.

[ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 28 de setembre de 2023]