Quota d’alta Col·legi d’Higienistes Dentals

90,00 

Paga la quota d’alta al Col·legi des d’aquí amb targeta o Bizum.
Més fàcil, més còmode!

Col·legia’t!

Els i les higienistes dentals que ho sol·licitin ja poden presentar la seva sol·licitud per registrar-se al Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya i fer el pagament de la quota d’alta a través del web.

Requisits:

Per poder col·legiar-vos haureu de presentar la documentació següent:

  1. Foto actual tipus carnet.
  2. Fotocòpia compulsada del DNI/NIE.
  3. Fotocòpia compulsada del títol d’Higienista Bucodental (FPII o grau superior) o resguard d’haver-lo sol·licitat; o del certificat d’habilitació professional.
  4. En el cas dels / les higienistes dentals exercents, aquests/es hauran d’aportar una fotocòpia de la primera pàgina de la pòlissa de responsabilitat civil on aparegui el seu nom complet i número de DNI i data de venciment. Qui no la tingui, podrà subscriure’s a la del Col·legi si així ho desitja. La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil és obligatòria en virtut de l’article 46 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
  5. Pagament de 90 € en concepte d’alta. Aquest import es pot pagar a través del web.
  6. Els documents d’alta al Col·legi, degudament emplenats i signats que us podeu descarregar aquí:

DOCUMENTS D’ALTA

Un cop efectuat el pagament, haureu d’enviar la documentació sol·licitada.

Categoria: