XVIII Premis Científics d’Investigació Odontològica

L’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya convoca la XVIII edició dels Premis Científics AHIADEC per promoure la investigació i l’interès en la salut bucodental dels seus associats.

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

La temàtica del premi és lliure però ha d’estar relacionada amb la higiene bucodental i l’odontologia.

Podran presentar-se a aquest concurs, els socis de l’AHIADEC amb títol d’higienista dental o habilitació professional. En el cas que el treball es faci en equip, tots els membres hauran de complir aquestes bases.

Per poder recollir el premi, el soci o socis guanyadors hauran de constar com a socis actius en el moment de l’entrega.

Cap membre de la Junta actual de l’AHIADEC no podrà presentar-se a aquest premi.

Els guanyadors s’hauran de trobar dins l’Auditori en el moment de la decisió del tribunal. En cas contrari, el premi quedarà desert.

El lliurament dels premis es farà durant la celebració del XXIè Simposi d’Odontostomatologia per a Higienistes Dentals i Auxiliars, organitzat per l’AHIADEC, que se celebrarà els dies 19 i 20 novembre del 2021.

Els treballs han de ser originals, no plagiats i no s’han d’haver publicat o premiat anteriorment. En cas contrari, l’AHIADEC podrà reclamar la devolució del premi.

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.


ESTRUCTURA DEL TREBALL

Els treballs que es presentin hauran de tenir obligatòriament l’estructura següent:

 1. Introducció.
 2. Resum/Abstract: Síntesi de tot el treball. Hi ha de consta el més important. Extensió màxima: 500 paraules.
 3. Paraules clau.
 4. Mètode.
 5. Resultats.
 6. Discussió.
 7. Conclusions.
 8. Bibliografia: Les cites incloses hauran de seguir la normativa Vancouver.
 9. En cas necessari, es poden incloure Annexos.

Tots els treballs que no respectin aquesta estructura seran desqualificats.


PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El cos del treball no ha de sobrepassar els 20 folis DIN-A4 d’extensió. Quedarien exclosos els índexs, annexos, la bibliografia, les fotografies i/o els gràfics.

Els fulls s’han d’escriure a una cara i a doble espai.

El treball s’haurà de lliurar enregistrat en un CD o pendrive en format Word i també imprès en paper.

Els treballs hauran d’estar correctament redactats (tant en català com en castellà) i sense faltes d’ortografia. Els treballs amb faltes i errors ortogràfics podran ser desqualificats.

Les fotografies o gràfics s’han d’incloure amb una resolució mínima de 300 dpi i en format jpeg d’alta qualitat.


FORMA I TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El treball s’ha d’entregar per duplicat en dos sobres diferents i tancats. Un d’ells ha de contenir el treball anònim imprès, és a dir, sense cap referència a l’autor o autors del treball. Aquest serà el que es lliurarà al tribunal.

I en un altre sobre, s’inclourà el treball en dos formats:

 • una impressió en paper, on constarà a la portada el nom i cognoms de/ls autor/s, el número de DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i el número de soci.
 • una còpia enregistrada en CD o pendrive.

El termini màxim de lliurament del treball, que es pot fer mitjançant missatgeria o bé en persona a la Secretaria de l’AHIADEC, serà divendres 22 d’octubre de 2021, a les 15h.

Els treballs que no reuneixin tots els requisits especificats en aquestes bases no seran admesos i es retornaran als seus autors.


CRITERIS DE VALORACIÓ

L’atorgament del premi serà per concurrència competitiva. El Jurat basarà la seva decisió tenint en compte els aspectes següents:

 • Originalitat i innovació.
 • Metodologia utilitzada.
 • Qualitat de la Redacció.
 • Exactitud de les dades.
 • Bibliografia.
 • Coherència de la investigació i utilitat pràctica.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

Per tal de garantir la confidencialitat i la imparcialitat del Premi, la composició del tribunal es durà a terme després que hagi finalitzat el termini de recepció dels treballs.

El tribunal estarà constituït per un odontòleg/estomatòleg i dos membres de la Junta de l’AHIADEC.

La decisió d’aquest tribunal serà inapel·lable.

El tribunal podrà declarar el premi desert si considera que cap dels treballs reuneix un nivell mínim de continguts i metodologia.


DOTACIÓ DELS PREMIS

La dotació dels Premis AHIADEC d’Investigació Odontològica serà la següent:


1r PREMI: 1.000 €
2n PREMI: 600 €


Premi patrocinat per: AHIADEC


DRETS

Els treballs guardonats passaran a ser propietat de l’AHIADEC. L’Associació es reserva el dret de publicar, de manera impresa o electrònica, la totalitat o alguna part del treball a la revista, butlletí o newsletter de l’AHIADEC. Els treballs guanyadors seran cedits gratuïtament i amb caràcter exclusiu a l’AHIADEC, que passarà a ser-ne la propietària. Les persones guanyadores es comprometran a subscriure la corresponent documentació de cessió alhora que autoritzen la publicació dels treballs.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants accepten i donen el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’AHIADEC amb la finalitat de gestionar i dur a terme el premi d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i les lleis espanyoles de protecció de dades de caràcter personal.

El participant garanteix que les dades personals facilitades amb motiu de la inscripció al premi científic són veraces. De la mateixa manera, es fa responsable de comunicar a l’associació qualsevol modificació que faci. El guanyador del premi consenteix que l’AHIADEC pugui utilitzar, publicar i reproduir el treball a tot el món i sense limitació, de les seves dades d’identificació en qualsevol mena de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitats informatives, sense que hagi de reemborsar cap mena de contraprestació econòmica ni de qualsevol altre tipus al participant.

Els concursants tenen reconeguts els seus drets i podran exercir l’accés, cancel·lació, rectificació, oposició o portabilitat de les seves dades, contactant amb l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça postal: C. De Llançà 34, 08015 de Barcelona.