XIX Premis Científics DENTAID d’Investigació en l’àmbit de la salut oral

Dentaid

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DELS PÒSTERS CIENTÍFICS

CONSIDERACIONS PRÈVIES

La temàtica dels pòsters ha de tenir relació amb

Higiene interdental i salut periodontal

Podran presentar-se a aquest concurs tots els socis de l’AHIADEC amb títol d’higienista dental o habilitació professional que no tinguin suspesa la seva condició de soci ni tinguin quotes ni imports pendents. En el cas que el pòster es faci en equip, tots els membres hauran de complir aquesta condició.

Per poder recollir el premi, el/s soci/s guanyador/s haurà de constar com a socis actius en el moment de l’entrega.

Cap membre de la Junta actual de l’AHIADEC no podrà presentar-se a aquest premi.

Els candidats hauran d’assistir a la conferència “Manteniment Periodontal. Què hem de saber?” que impartirà la Dra. Vanessa Ruiz el divendres 18 de novembre, de 17h a 18h, a la seu de l’AHIADEC, dins els actes del XXII Simposi d’Odontoestomatologia per a Higienistes Dentals.

Després de la conferència de la Dra. Ruiz es coneixerà la decisió del tribunal i es farà l’entrega dels premis. En cas contrari, els premis quedaran deserts. Aquesta conferència serà gratuïta per als candidats que presentin un pòster.

Els pòsters han de ser originals, no plagiats i no s’han d’haver publicat o premiat anteriorment en cap altre concurs nacional o estranger. En cas contrari, l’AHIADEC podrà reclamar la devolució del premi.

La participació implica l’acceptació d’aquestes bases.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

S’acceptaran els següents tipus de treballs:

 • Treball original d’investigació.
 • Revisió bibliogràfica / metaanàlisi.
 • Exposició d’un cas clínic.
 • Estudi epidemiològic o observacional.

Els treballs que es presentin hauran de tenir obligatòriament l’estructura següent:

 • Títol.
 • Autor/s.
 • Introducció.
 • Material i mètodes.
 • Resultats.
 • Conclusions / discussió.
 • Bibliografia.

FORMA I TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El/s participant/s haurà/n d’entregar els documents i arxius següents:

 1. Arxiu PDF: El pòster en format digital sense que apareguin el/s nom/s dels autors.
 2. Arxiu PDF: El pòster complet en format digital.
 3. El pòster imprès en format DIN-A1.

El termini màxim de lliurament del treball, que es pot fer mitjançant missatgeria o bé en persona a la Secretaria de l’AHIADEC, serà divendres 4 de novembre de 2022, a les 15h. Els arxius en PDF es poden entregar en un llapis de memòria o enviar per correu electrònic a l’adreça comunicacio@cohidec.cat. A l’assumpte del missatge cal posar “XIX Premi Científic”.

Els treballs que no reuneixin tots els requisits especificats en aquestes bases no seran admesos i es retornaran als seus autors.

CRITERIS DE VALORACIÓ

L’atorgament del premi serà per concurrència competitiva.

El Jurat basarà la seva decisió tenint en compte els aspectes següents:

 • Originalitat i innovació.
 • Metodologia utilitzada.
 • Qualitat de la Redacció.
 • Exactitud de les dades.
 • Bibliografia.
 • Coherència de la investigació i utilitat pràctica.

Els treballs hauran d’estar correctament redactats (tant en català com en castellà) i sense faltes d’ortografia. Els treballs amb faltes i errors ortogràfics podran ser desqualificats.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

Per tal de garantir la confidencialitat i la imparcialitat del Premi, la composició del tribunal es durà a terme després que hagi finalitzat el termini de recepció dels treballs.

El tribunal estarà constituït per un odontòleg/estomatòleg, un membre dels laboratoris DENTAID i un membre de la Junta de l’AHIADEC.

La decisió d’aquest tribunal serà inapel·lable.

El tribunal podrà declarar el premi desert si considera que cap dels treballs reuneix un nivell mínim de continguts i metodologia.

DOTACIÓ DELS PREMIS

La dotació dels premis serà la següent:

1r PREMI: 300 €
2n PREMI: 100 €

Els guanyadors tindran accés gratuït a les conferències de dissabte del XXII Simposi.

Premi patrocinat per: DENTAID

DRETS

Els treballs guardonats passaran a ser propietat de l’AHIADEC. L’Associació es reserva el dret de publicar, de manera impresa o electrònica, la totalitat o alguna part del treball a la revista, butlletí o qualsevol altre mitjà de comunicació. Els treballs guanyadors seran cedits gratuïtament i amb caràcter exclusiu a l’AHIADEC, que passarà a ser-ne la propietària. Les persones guanyadores es comprometran a subscriure la corresponent documentació de cessió alhora que autoritzen la publicació dels treballs.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants accepten i donen el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’AHIADEC amb la finalitat de gestionar i dur a terme el premi d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 i les lleis espanyoles de protecció de dades de caràcter personal.

El participant garanteix que les dades personals facilitades amb motiu de la inscripció al premi científic són veraces. De la mateixa manera, es fa responsable de comunicar a l’associació qualsevol modificació que faci. El guanyador del premi consenteix que l’AHIADEC pugui utilitzar, publicar i reproduir el treball a tot el món i sense limitació, de les seves dades d’identificació en qualsevol mena de publicitat, promoció, publicació, inclòs Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitats informatives, sense que hagi de reemborsar cap mena de contraprestació econòmica ni de qualsevol altre tipus al participant.

Els concursants tenen reconeguts els seus drets i podran exercir l’accés, cancel·lació, rectificació, oposició o portabilitat de les seves dades, contactant amb l’Associació d’Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça postal: C. Rosselló 35, 08029 de Barcelona.